Oferta

Zespół Szkół nr 3 w Bytomiu

to placówka kierująca swą ofertę  do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

 • niepełnosprawnych intelektualnie
 • z autyzmem i zespołem Aspergera
 • oraz z innymi niepełnosprawnościami

Zespół od początku swego istnienia stara   się wspierać i przygotowywać do udziału  w życiu społecznym dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji 
i wychowania przebiegał harmonijnie i służył pełnej rewalidacji uczniów. niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra, przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową, z niedosłuchem i ze spektrum  autyzmu.

Efektywne nauczanie w Zespole jest możliwe dzięki odpowiedniej bazie lokalowej
i dydaktycznej, która jest stale wzbogacana i obecnie obejmuje:

 • pracownie terapeutyczne ze sprzętem wspomagającym korekcję deficytów fizycznych;
 • pracownię multimedialną wyposażoną z EFS oraz 2 pracownie komputerowe;
 • pracownie techniki i gospodarstwa domowego;
 • 2 gabinety logopedyczne, z czego jeden pochodzi ze środków EFS;
 • ponadto gabinety rewalidacyjne, pedagoga i psychologa szkolnego oraz gabinet szkolnej pielęgniarki
 • pracownię polisensoryczną powstałą w ramach EFS
 • pracownie: geograficzno-fizyczną, biologiczno-chemiczną, matematyczną; polonistyczną, historyczną, plastyczną;
 • halę widowiskowo – sportową;
 • bibliotekę wyposażoną w kilka tysięcy woluminów;
 • kuchnię, jadalnię i 3 pomieszczenia świetlicowe;
 • hol z estradowym nagłośnieniem;
 • izbę regionalną oraz liczne pomoce dydaktyczne.

W szkole organizuje się systematyczne dożywianie dzieci, co umożliwia własna kuchnia, jadalnia i dobrze funkcjonujące zaplecze żywieniowe.

Zespół Szkół Nr 3

Statut

składa się z następujących szkół:

 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 17

Statut

 • SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO
  PRACY W BYTOMIU

Statut

Skip to content