Rodo

.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny                                                                                        –
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu

 

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22 ,                     e-mail: zss3bytom@gmail.com, numer telefonu: 32 387 59 37

Dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 1. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
 1. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: teren wokół budynku szkoły (wejście główne, boisko, parking), a także teren wewnątrz szkoły (hol, korytarze);
 1. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól Specjalnych nr 3 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 20-22

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane                          do kontaktu;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy – do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających  z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym                            z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą  w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 20-22

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
      b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
      c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – POZOSTALI PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 20-22


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 2. a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 3. b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,

 4. c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;

 5. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

 8. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 9. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 11. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji rekrutacji wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Administratorem Danych Osobowych
jest  Zespół Szkól Specjalnych nr 3   
41 – 905 Bytom, ul. Konstytucji 20-22

reprezentowany  przez Dyrektora Szkoły

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
  a) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie postępowania przetargowego/zapytania ofertowego,
  b) zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO z wyłonionym przedmiotem;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Obowiązek podania dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3  z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 20-22

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 art. b RODO w celu udzielenia świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacji przelewów z tego tytułu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychi Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Inspektor Pracy, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przyznanego świadczenia socjalnego z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia praw i roszczeń oraz w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
  5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przyznania świadczenia z ZFŚS niezbędne. Odmowo podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyznania świadczenia.

 

Skip to content